Về chúng tôi

Lịch sử hình thành, phát triển – Sứ mệnh – Con người STARMED

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tín – Tâm – Tầm – Đức – Sáng – Kỷ

Tín: STARMED đặt chữ Tín là nền tảng quan trọng nhất trong kinh doanh. Luôn cam kết gìn giữ uy tín với khách hàng, đối tác và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Tâm: STARMED hiểu rằng chữ Tâm là một nền tảng vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp Dược và chỉ có thể tồn tại bền vững với Tâm trong sáng muốn cống hiến cho xã hội những sản phẩm hữu ích và có giá trị cao.

Tầm: Năng lực lãnh đạo và dẫn dắt thị trường là động lực thúc đẩy STARMED không ngừng vươn lên.

Đức: STARMED cam kết giá trị đạo đức sẽ là kim chỉ nam cho từng hoạt động, cho từng thành viên nhằm hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.

Sáng: STARMED là một doanh nghiệp luôn luôn học hỏi, không ngừng sáng tạo, đổi mới và STARMED  hiểu rằng sáng tạo và đổi mới là đòn bẩy để đạt mục tiêu và tạo sự khác biệt.

Kỷ: Kỷ luật mang lại sức mạnh cho toàn hệ thống và chỉ có kỉ luật mới đưa STARMED đạt tới mục tiêu của tổ chức. Luôn có tư duy hệ thống trong mọi quyết định và hành động.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Tín – Tâm – Tầm – Đức – Sáng – Kỷ

Tín: STARMED đặt chữ Tín là nền tảng quan trọng nhất trong kinh doanh. Luôn cam kết gìn giữ uy tín với khách hàng, đối tác và tinh thần thượng tôn pháp luật.

Tâm: STARMED hiểu rằng chữ Tâm là một nền tảng vô cùng quan trọng đối với một doanh nghiệp Dược và chỉ có thể tồn tại bền vững với Tâm trong sáng muốn cống hiến cho xã hội những sản phẩm hữu ích và có giá trị cao.

Tầm: Năng lực lãnh đạo và dẫn dắt thị trường là động lực thúc đẩy STARMED không ngừng vươn lên

Đức: STARMED cam kết giá trị đạo đức sẽ là kim chỉ nam cho từng hoạt động, cho từng thành viên nhằm hướng tới một xã hội tốt đẹp hơn.

Sáng: STARMED là một doanh nghiệp luôn luôn học hỏi, không ngừng sáng tạo, đổi mới và STARMED  hiểu rằng sáng tạo và đổi mới là đòn bẩy để đạt mục tiêu và tạo sự khác biệt.

Kỷ: Kỷ luật mang lại sức mạnh cho toàn hệ thống và chỉ có kỉ luật mới đưa STARMED đạt tới mục tiêu của tổ chức. Luôn có tư duy hệ thống trong mọi quyết định và hành động.